UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Magisterské studium
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Magisterský studijní program ÚADI  

Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Automobilní a dopravní inženýrství

Garant oboru: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

M-ADI

Prezentace oboru:

N2335.pdf

Charakteristika oboru

Výuku tohoto oboru zajišťuje zejména Ústav automobilního a dopravního inženýrství v navazujícím magisterském studiu.
Absolvent získá znalosti z teorie, konstrukce, diagnostiky a zkoušení motorových vozidel a spalovacích motorů včetně jejich příslušenství a dále z oblasti konstrukce a stavby stavebních strojů, dopravních a manipulačních zařízení (jeřáby, dopravníky, výtahy, manipulační prostředky, kontejnerová přeprava, atd.), a v neposlední řadě také z oblasti projektování dopravních a manipulačních systémů (řízení a regulace materiálového toku, skladového hospodářství, systémové řešení manipulace s materiálem, logistika, atd.). Studenti jsou seznámeni jak s teoretickými poznatky stavby uvedených strojů, jejich pohonů i jejich dimenzováním, tak také s metodami jejich účelného, hospodárného a ekologického využití v provozních podmínkách. Přitom si prohloubí znalosti z teorie pevnosti, spolehlivosti a životnosti konstrukcí a jejich elementů a to i v oblasti počítačového navrhování strojních konstrukcí. V rámci experimentálních metod se studenti zabývají zkoušením těchto strojů a jejich funkčních podskupin. Seznámí se také se základy organizace řízení výroby těchto strojů i s problematikou jejich provozu a údržby. Absolvent je schopen navrhnout a konstruovat uvedené stroje z hlediska jejich funkce, hospodárného dimenzování, spolehlivosti a životnosti, včetně experimentálního výzkumu.
Výběrem povinně volitelných předmětů, projekty a diplomovou prací se student může zaměřit na motorová vozidla a spalovací motory nebo na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje.

Cíle studia

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory nebo na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel, spalovacích motorů, dopravní a manipulační techniky a stavebních strojů.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

Ke studiu jsou přijímání absolventi obecného oboru bakalářského studia B2339 „Strojní inženýrství” a dále absolventi profesního bakalářského studia oboru B2324 „Stavba strojů a zařízení”

Možnosti uplatnění

Absolvent této specializace se uplatní především v konstrukcích, výpočtových odděleních a vývojových i výzkumných zkušebnách, u výrobních, opravárenských a provozních firem jako konstruktér či projektant, výpočtář, zkušební či servisní technik, manažér, atd.

Možnosti dalšího studia

Úspěšný absolvent může dále pokračovat po složení přijímací zkoušky v doktorském studiu, především v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Stáže je možno absolvovat u domácích podniků s příslušným výrobním programem, např. Škoda auto Mladá Boleslav, a rovněž v zahraničí, včetně pobytů u firmy či na technické universitě podobného zaměření. Náš ústav má dlouholetou spolupráci například s Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, kde je umožněno některým zájemcům vypracovat diplomovou práci a ve výjimečných případech i absolvovat doktorské studium. Jeden až dva semestry tohoto oboru lze studovat např. i na TU Dresden, Universität Duisburg – Essen, TU Keiserslautern, TU Wien a Coventry University, což úspěšně využila již řada studentů a absolventů oboru.

Další výhody studia

V rámci studia oboru je organizována také řada exkurzí u předních domácích i zahraničních výrobců a výzkumných institucí. Domácí i zahraniční firmy, vedeny snahou získat kvalitní absolventy, zpřístupňují v rámci těchto akcí studentům svá výzkumná a vývojová oddělení v rozsahu, jaký se později absolventovi univerzity s ohledem na konkurenční prostředí již sotva kdy naskytne.

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel